1. DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular del domini web www.arteria.cat és Tatiana Cercós Castany, en endavant Artèria Joieria amb domicili al Carrer Sucrera, 38 de Térmens (Lleida) amb DNI 47697894B.Contacte: hola@arteria.cat
 2. USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal de Arteria Joieria atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’ Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.
 3. US DEL PORTAL: www.arteria.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Arteria Joieria o als seus llicenciats als que l’USUARI podrà tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’esmentada responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.  En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts y serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de noticies que Artèria Joieria ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i l’ordre públic; (II) difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob, pornogràfics -il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Arteria Joieria , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, emprar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Arteria Joieria es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Artèria Joieria no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.
 4. PROTECCIÓ DE DADES: Artèria Joieria compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, juntament a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Arteria Joieria, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a terces, si s’escau. Així mateix, Arteria Joieria informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament electrònic amb finalitats comercials en cada moment.
 5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Artèria Joieria per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu imatges, sons, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. ), titularitat de Artèria Joieria o be dels seus llicenciats. Tots els drets reservats. En vista del disposats en els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada en disposició de la totalitat o parts dels continguts d’aquesta pàgina web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de Artèria Joieria. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Artèria Joieria. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, elidir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en les pàgines de Artèria Joieria.
 6. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT: Artèria Joieria no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes malèfics o perillosos en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 7. MODIFICACIONS: Artèria Joieria es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tan els continguts i serveis que s’ofereixen com la manera en que aquests apareixen presentats o ubicats en el seu portal.
 8. ENLLAÇOS: En el cas de que en www.arteria.cat es disposin enllaços o híper -enllaços cap a altres lloc d’Internet, Artèria Joieria no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas, Artèria Joieria assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats híper -enllaços o altres llocs web d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 9. DRET D’EXCLUSIÓ: Artèria Joiera es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions General d’Ús.
 10.  GENERALITATS: Artèria Joieria perseguirà l’ incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li corresponguin en dret.
 11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS Y DURACIÓ: Artèria Joieria podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre Artèria Joieria i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat corresponent.